โภชนาการด้านอาหารสำหรับนักกีฬา

อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะกับคนทั่วไปเท่านั้น นักกีฬาก็จำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันควรครบถ้วนและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย