กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำ

กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนแข่งขัน

1. คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีอยู่ประมาณ 5-7 คน โดยมีเลขานุการ 2 คน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องกับกติกา สำหรับเลขานุการมีหน้าที่ในการจดบันทึกการให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่าน

2. ก่อนการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับท่าที่ใช้ในการกระโดด โดยเขียนในแบบฟอร์มส่งให้คณะกรรมการ เพื่อให้สามารถให้คะแนนในแต่ละท่าที่ใช้ได้ถูกต้อง

3. ท่ากระโดดที่กำหนดให้ใช้ในแบบฟอร์มมีอยู่ด้วยกัน 3 ท่า คือ พับเอว, ตัวตรง, กอดเข่าหมุนเกลียว และสำหรับกลุ่มของท่าที่ใช้จะมีดังนี้

– กระโดดหน้า

– กระโดดหลังหัวลง

– กระโดดหน้าพุ่งหลาวหลัง

– กระโดดหน้าพุ่งหลาวหน้า,

– กระโดดหน้าบิดตัวครึ่งรอบ

– ท่ากลับหัวกระโดด

4. การให้คะแนนกรรมการสามารถให้ได้ทั้งเป็นคะแนนเต็มและครึ่งคะแนน ซึ่งการกระโดดแต่ละครั้งกำหนดให้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

5. เลขานุการทำการจดบันทึกคะแนนในท่ากระโดดทุกครั้ง และทำการตัดคะแนนที่ได้สูงสุดและต่ำสุดออกไป แล้วจึงทำการวมคะแนนทั้งหมดคูณด้วยคะแนนระดับความยากในแต่ละท่า ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นคะแนนในการกระโดดที่ได้ในท่านั้นๆ

6. ในการแข่งขันถ้านักกีฬาหรือผู้เข้าแข่งขันกระโดดในท่าอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มจะถือว่าผิดกติกาและจะถูกหักคะแนนสูงสุด 2 คะแนน

7. ในการแข่งขันถ้านักกีฬาทำท่ากระโดดท่าไหนเสียจังหวะด้วยสาเหตุต่างๆ คณะกรรมการอนุญาตให้สามารถกระโดดแก้ตัวในท่านั้นๆ ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง